Blog

بدلیل افزایش نیاز برای دانه های با کیفیت خوب و طولانی بودن مراحل انبار کردن بصورت فله ، بررسی مکرر دمای دانه ها دارای اهمیت زیادی است . بکار بردن وسایل سنجش دما با تعداد زیادی از نقاط اندازه گیری روش مناسبی برای این منظور می باشد. همچنین تجهیزات دماسنجی برای سردکردن صحیح توسط تهویه ضرورت دارد. این نوع سردکردن را می توان با بکاربردن مراحل متوالی 5 تا 7 درجه سلسیوس بطور اقتصادی در مناطق سرد انجام داد. در صفر درجه سلسیوس فعالیت فیزیولوژیکی دانه بسیار ناچیز می شود حتی اگر مقدار رطوبت نزدیک به حداکثری باشد.