میوه خشک

سردخانه حنیف آماده نگهداری انواع میوه خشک می باشد.