سیر

سردخانه حنیف اماده سورت ، بسته بندی و نگهداری سیر می باشد