بادام زمینی

سردخانه حنیف آماده نگهداری بادام زمینی می باشد