انبه

سردخانه حنیف آماده نگهداری انبه بصورت میوه و فریز می باشد