میوه منجمد

سردخانه حنیف آماده نگهداری انواع میوه های فریز شده می باشد.