خرما

سردخانه حنیف آماده نگهداری انواع خرما می باشد.