پسته

مجتمع سورتینگ و سردخانه حنیف آماده نگهداری پسته می باشد.

ريشه زائى درخت پسته ایرانی:
ریشه درخت پسته ایرانی به صورت محورى و عمودى است و تا عمق بيش از دو متر داخل خاك فرو مى رود. قدرت توليد ريشه فرعى در درخت پسته ایرانی خيلى ضعيف است و هر گاه انتهاى ريشه اصلى قطع شود درخت پسته خشك شده و از بين مى رود. درخت پسته ایرانی عادت به رشد عمودى دارد. مبدأ درختان پسته محدوده اى در قلمرو ايران بوده است.

پسته ایرانی دانه اى كه خندان به بار مى آيد:
روش تكثير پسته ایرانی از طريق كاشت دانه و ايجاد نهال است و پسته گياهى است كه از ديرباز در ايران كشت و پرورش داده شده است.

روش هاى مختلف كاشت نهال پسته ایرانی شامل:
– كاشت در زمين اصلى
-كاشت در خزانه
-كاشت در كيسه هاى پلاستيكى و…