رنگ

سردخانه حنیف آماده نگهداری رنگ در بسته بندی های مناسب (قوطی،کارتن…) می باشد