فلفل دلمه

سردخانه حنیف آماده سورت و نگهداری انواع فلفل دلمه ای می باشد