کیوی

رسيدن كيوي

به حالتي از كيوي گفته مي شود كه از ديد فيزيولوژيك بالندگي بسنده داشته و تركيبات شيميايي آن كامل شده باشد.

بريكس

به مواد جامد محلول در آب گفته مي شود كه به وسيله دستگاه رفركتومتر ميزان آن بر پايه درصد سنجيده مي شود. سنجش طبق استاندارد ملي ايران 3475 سال 1379 –  كيوي انجام شود.

 گاز اتيلن

يكي از گازهاي فرار است كه در اثر فعاليتهاي حياتي ميوه از آن خارج شده و موجب رسيدن كيوي مي شود.

 سفتي بافت ميوه

به معياري در تعيين دوره نگهداري و رسيدن ميوه گفته مي شود كه با دستگاه پنترومتر ( با نوك 8 ميليمتري) اندازه گيري مي شود .

 نرمي

هنگامي كه با فشار ملايم بين دو انگشت، ايستادگي گوشت ميوه  از دست برود به آن نرم گفته مي شود.

بد شكلي

به هرگونه ناهنجاري در شكل طبيعي ميوه گفته مي شود.

 اصول نگهداري كيوي در سردخانه

 نگهداري در دماي كم به منظور

   كند كردن تنفس و ساير فعاليتهاي حياتي ميوه

   كم و محدود كردن فعاليت باكتريها و قارچها و جلوگيري از فساد ميوه

 جلوگيري از تغييرات سريع كيفي ميوه مانند رسيدگي بيش از حد و نرمي ميوه

 نگهداري در دمه نسبي بالا به منظور

  كاهش تبخير شديد و حفظ طراوت ميوه و جلوگيري از چروكيدگي

خارج كردن گازهاي فرار ناشي از فعاليتهاي حياتي ميوه

با نگهداري در سردخانه با هواي كنترل شده، مدت نگهداري كيوي طولاني تر مي شود.

به پيوست ب اين آئين كار رجوع شود.

6- برداشت

6-1 زمان برداشت

ميوه را بايد هنگامي برداشت نمود كه طولاني ترين عمر نگهداري را در سردخانه داشته باشد.

6-1-1 كيوي بايد زماني چيده شود كه اندازه مواد جامد محلول (بريكس ) آن كمينه 2/6 باشد. در اين هنگام ميوه ، كامل اما سفت و نرسيده است.

ميوه هايي كه هنگام برداشت ، بريكس كمتر از 2/6 دارند علاوه برآنكه نمي توان آنها را در سردخانه بخوبي نگهداري كرد پس از رسيدن نيز مزه و طعم مطلوب نخواهند داشت .

يادآوري ايده آل آن است كه اندازه بريكس در هنگام برداشت 9-7 باشد .

6-1-2  سفتي بافت كيوي هنگام چيدن بايد حدود  kg10-7 باشد .

6-1-3   كيوي را بايد هنگام خنكي هوا چيد و مراقب بود قطرات باران و شبنم بر روي آن نباشد.

سردخانه حنیف آماده تامین و نگهداری کیوی می باشد.