گریپ فروت

سردخانه حنیف آماده سورت و نگهداری گریپ فروت میشود.